70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
Среда, 08 Април 2020 08:37

Биоетика

Напишано од

Валоризација на туристичките ресурси, какви видови на туристички места постојат, нивното значење, привлечност и разместеност во светот

за III-3 клас. Покрај тоа што треба да ги владеете овие поими , обидете се да одговорите на прашањата од крајот на темата. 

Вторник, 31 Март 2020 13:00

Modals for deduction (past)

Напишано од
Page 1 of 2