70 ГОДИНИ

СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип
гимназиско образование

гимназиско образование (15)

 I година 

Наставни предмети

Македонски јазик и литература

Македонски јазик и литература (0)

Македонски јазик и литература за I година гимназиско образование

Преглед на наставни содржини...
Англиски јазик

Англиски јазик (1)

Англиски јазик за I година гимназиско образование

Преглед на наставни содржини...
Германски јазик

Германски јазик (0)

Германски јазик за I година гимназиско образование

Преглед на наставни содржини...
Математика

Математика (0)

Математика за I година гимназиско образование

Преглед на наставни содржини...

Како се дели земјоделството, што опфаќа полјоделството и распространетост на полјоделските култури

Политичко географските одлики на светот, најголеми држави по површина националните системи, територијалната порелба на државите по континенти и карактеристики на одделни држави

Потекло на зборот религија, најраширени религии во современиот свет, нивни карактеристики од кога и од каде потекнуваат и каде се раширени

Page 1 of 2