Picture1

Документи

Поважни документи и изданија

ЗАВРШНА СМЕТКА за с-тка 903 за 2017 година

ЗАВРШНА СМЕТКА за с-тка 787 за 2017 година

ЗАВРШНА СМЕТКА за с-тка 785 за 2017 година

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка за 2017 година

 

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА УЧИЛИШТЕТО 2018-2021

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ од ПЛАНОТ ЗА РАЗВОЈ 2018-2021

БИЛАНС НА СОСТОЈБА за 2016 година за сметка 903

БИЛАНС НА ПРИХОДИ и РАСХОДИ за 2016 година за сметка 903

БИЛАНС НА СОСТОЈБА за 2016 година за сметка 787

БИЛАНС НА ПРИХОДИ и РАСХОДИ за 2016 година за сметка 787

 ИЗВЕШТАЈ за реализација на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/2017 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на училиштето за учебната 2017/2018 година

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ за гимназиско и стручно образование за 2017/2018 година

Програма за завршна екскурзија за учениците од III година во учебната 2017/2018 година

ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН за учениците и родителите за организацијата на работата на училиштето за учебната 2013/2014 година

СТАТУТ на училиштето со измени од 29.05.2014 г. 

МОНОГРАФИЈА 65 ГОДИНИ-прв дел

МОНОГРАФИЈА 65 ГОДИНИ-втор дел

ЗАПИСНИЦИ од последните седници:

Училишен одбор

-ЗАПИСНИК од последната седница на УО 18.01.2018

Наставнички совет

-ЗАПИСНИК од минатата седница на Наставничкиот совет 16.01.2018 

Совет на родители

-ЗАПИСНИК од 20-та седница на Совет на родители 19.10.2017