Picture1

Со надоаѓањето на пролетта започнаа и активностите за уредување на училишниот двор во СОУ "Наум Наумовски-Борче"-Пробиштип.

Преку фотографии се пренесени активностите преземени од страна на раководителот во училиштето Ѓоко Антониев во соработка со учениците од паралелката МТ2-машински техничар со класниот раководител Михајло Атанасов.

e-dnevnik 2

-

erazmus-2