ПОСТЕР за упис во спортска гимназија во учебната 2015/2016 година