Видови на образование

Во нашето училиште учениците можат да избираат од следните видови на образование:

  • имназиско образование
  •  Стручно образование

Подрачја и комбинации на гимназиско образование

Учениците можат да изберат од следните подрачја на гимназиско образование:

Учениците можат да изберат од следните струки и профили:

  • Геолошко-рударска и металуршка струка-геолошко-рударски техничар

           -геолошко-рударски техничар

  • Машинска струка,

           -машински тејничар/машинско-енергетски техничар

           -техничар за компјутерско управување

  • Спортска гимназија