ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на училиштето за учебната 2017/2018 година