ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на училиштето за учебната 2018/2019 година